За АКТ-УНИМА

Представяне

УНИМА и АКТ-УНИМА, България

UNIMA (UNion Internationale de la MArionnette) е неправителствена организация под егидата на ЮНЕСКО обединяваща хора от всички краища на света, които допринасят за развитието на кукленото изкуство, с цел да използват това изкуство в името на общочовешки идеали като мир и взаимно разбирателство между хората без оглед на раса, политически, религиозни и културни различия, съгласно зачитането на изконните човешки права, посочени във всеобщата декларация за човешките права на ООН от 10-и декември 1948 г.

УНИМА съществува за да подпомага кукленото изкуство, главно като:

  1. Насърчава, посредством всички възможни форми на комуникация, контакти и обмен между различните континенти и нации;
  2. Организира конгреси, конференции, фестивали, изложения и конкурси, или поема покровителство над тях;
  3. Подпомага членовете на Организацията в упражняването на техните демократични, вътрешно-синдикални, финансови и законови права в рамките на професионалната им дейност; УНИМА може само да дава препоръки или да предлага подходящи решения;
  4. Поощрява професионалното формиране на членовете си;
  5. Разширява историческите, теоретичните и научни проучвания;
  6. Поддържа традициите в кукления театър като същевременно поощрява обновлението на кукленото изкуство;
  7. Предлага използването на куклата като средство за морално и естетическо възпитание;
  8. Взема участие в работата на други организации със сходни цели.

Седалището на Световната организация се намира в страната от която е Генералния секретар на УНИМА. Понастоящем то е в гр. Шерлевил-Мезиер, Франция, където се намира и Международния куклено-театрален институт.

Членството в УНИМА може да бъде колективно и индивидуално.

Индивидуалните членове могат да участват пряко в работата на органите на УНИМА, да избират и да бъдат избирани в управителните звена. Колективни членове са театрите и институциите развиващи дейност в областта на кукленото изкуство. Тяхното участие във форумите на организацията е на представителен принцип.

През 1963 година с Разпореждане 196 на Министерския съвет от 18 март 1963 г. е създаден Българският център на УНИМА. С това България става колективен член на Световната организация и започва да играе важна роля в международния културен живот.

Статутът на България, като държава с развито куклено изкуство с национален център до 200 члена определя и размерът на международния членски внос, което дава право на страната ни да има до трима членове на Съвета и да участва във всички структури.

Днес наред със съществуващите държавни и общински куклени театри, през последните години се добавиха още частни формации, които успешно популяризират достиженията на българската куклена школа в страната и по света.